Dwarskade 34

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Leidschenveen en Ypenburg
  • Bouwjaar
    1875-1899
Registerblad 

Voormalig boerenhoeve ontstaan in het vierde kwart van de negentiende eeuw, bestaande uit een erf met T-huisboerdeij. De hoeve is gelegen in de Lage Broekpolder.

Het gebied van de Lage Broekpolder is in de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingspatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Dwarskade, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden werden de boerenhoeven gebouwd. Dwarskade 34 is één van deze boerenhoeven. Het erf wordt aan drie zijden begrensd door water en is via de Dwarskade ontsloten door een pad over het water. De boerderij op T-vormige plattegrond bestaat uit een evenwijdig aan de Dwarskade gesitueerd woonhuis van één bouwlaag onder zadeldak en aan de achterzijde loodrecht hierop geprojecteerd lager stalgebouw van een bouwlaag onder een met pannen gedekte kap. Het woonhuis is opgemetseld in gele baksteen en is vier vensterassen breed. In de zijgevels zijn op de kapverdieping rondboogvensters opgenomen. De rechterzijgevel heeft drie kelderramen. Het stalgebouw is opgemetseld uit rode baksteen waarin getoogde gietijzeren stalramen en een opgeklamte toegangsdeur met bovenlicht zijn opgenomen.

De boerenhoeve met T-huis boerderij is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van bedrijfs- en woonbebouwing uit het laatste kwart van de negentiende eeuw langs de Dwarskade dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van dit poldergebied. Stedenbouwkundige waarde ontleent de boerderij aan de landschappelijke ligging aan één van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB: niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming