Lange Poten 35

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen. De twee traveeën brede gepleisterde voorgevel wordt beëindigd met een geprofileerde kroonlijst.

De Lange Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Lange Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. Het pand Lange Poten 35 is een goede  representant van de oudere bebouwing van voor 1875. De achttiende eeuwse oorsprong is herkenbaar aan de geringe gevelbreedte. Vermoedelijk is de van oorsprong lagere tweede verdieping in de eerste helft van de negentiende eeuw verhoogd. In ieder geval zijn het pleisterwerk en de kozijnen uit de negentiende eeuw. In 1915 is een winkelpui aangebracht waarvan de hoofdvorm van gebogen etalages en middenportiek bewaard is gebleven.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare negentiende- en vroeg twintigste eeuwse transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Lange Poten in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Lange Poten. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.