Schoolstraat 30

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. De twee traveeën brede voorgevel wordt beëindigd door een geprofileerde kroonlijst.

De Schoolstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Schoolstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 het merendeel van de oude panden wordt gesloopt. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Schoolstraat 26 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875.
Het is mogelijk dat in het opgaand muurwerk en de balklagen delen van een casco uit de zeventiende eeuw bewaard zijn gebleven. In ieder geval dateert de huidige voorgevel in zijn opzet uit de achttiende eeuw getuige het mestelwerk, de afnemende verdiepingshoogten en de beperkte breedte. De gevel is in de loop van de tijd telkens aangepast onder meer door het vervangen van kozijnen, ramen en kroonlijst. Ook werd het oorspronkelijke schoon metselwerk voorzien van een rode verflaag. De begane grond bezit een vrij recente winkelpui.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong nog bewaard gebleven achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Schoolstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Schoolstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Schoolstraat.

Opname 2008