Spuistraat 68

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Achttiende eeuws twee traveeën breed pand op rechthoekige plattegrond bestaande uit drie bouwlagen onder een met pannen gedekte kap met de nok evenwijdig aan de Spuistraat.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. Zo ook bij Spuistraat 68. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 het merendeel van de oude panden wordt gesloopt. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 68 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875.
Het is mogelijk dat in het opgaand muurwerk en de balk delen van een casco uit de zeventiende eeuw bewaard zijn gebleven. In ieder geval dateert de huidige voorgevel in zijn opzet uit de achttiende eeuw getuige het metselwerk, de afnemende verdiepingshoogten en de beperkte breedte. De gevel is de tweede helft van de 19de eeuw gemoderniseerd door het vervangen van de kozijnen en ramen. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerd hoofdgestel. De begane grond bezit een recente winkelpui die architectonisch een eenheid vormt met die van het naastgelegen pand nr. 66. Eerdere puiwijzigingen vonden in de vorige eeuw plaats (onder meer in 1953).

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong nog bewaard gebleven achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog spaarzaam bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Spuistraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.
 

Opname D. Valentijn, 2005.