Vlamingstraat 39

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws of ouder pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. De twee traveeën brede, gepleisterde voorgevel wordt beëindigd met een geprofileerde kroonlijst.

De Vlamingstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Vlamingstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Vlamingstraat 39 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 met een goed verlopen negentiende eeuws transformatieproces. De exacte ouderdom van de gevel is niet bekend maar is wel van oude oorsprong. In de samengestelde balklaag van de eerste verdieping overspant de onderslagbalk of moerbalk het huis in zijn langste richting, namelijk van de voor- naar de achtergevel. Haaks hierop liggen dwarsbalken (kinderbinten). Het ter linkerzijde gelegen buurpand heeft een soortgelijke balklaag. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat beide huizen oorspronkelijk deel uitmaakten van één tweelaags zestiende - of zeventiende eeuws breed huis, zoals op oude kaarten is weergegeven. De voorgevel is een drielaags lijstgevel met een wit gepleisterde afwerking. De verhoudingen van de verdiepingshoogte laten zien dat de huidige tweede verdieping en kap in de loop van de negentiende eeuw zijn toegevoegd. Achttiende eeuwse of oudere gevels hebben vrijwel altijd een aflopende verdiepingshoogte. Op de begane grond bevindt zich een winkelpui, waarvan de omlijsting uit 1955 stamt en de invulling van meer recente datum is.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong achttiende eeuwse of ouderw opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Vlamingstraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Vlamingstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.

achtergevel
kapconstructie met schenkelspant